Menu Close

Informacija tėvams

 

Vaikų priėmimas
Vaikai į lopšelį-darželį priimami ištisus metus pateikus prašymą. Vaiko išlaikymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami. Grupes komplektuoja įstaigos vadovas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių sudarymo ir priėmimo į jas tvarkos aprašą patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-116.Prašymai pateikiami įstaigoje ir registruojami „Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinę įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale“. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės sukomplektuojamos iki mokslo metų pradžios. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą. Vaikai į ikimokyklinę įstaigą priimami eilės tvarka, pateikus tėvams (globėjams) prašymą, vaiko gimimo liudijimo kopiją, asmens privalomo sveiktos tikrinimo kortelę, pasirašius sutartį.

Pagal HN: 15 į lopšelio grupes priimame po 15 vaikų, į darželio grupes po 20 vaikų.