Menu Close

Informacija

           VAIKŲ POILSIO ORGANIZAVIMAS
              Vaikų poilsį ikimokyklinio ugdymo įstaigose reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN75:2016  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 8 punktas: „Jei vaikų ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val., turi būti organizuojamas vaikų maitinimas ir poilsis tam skirtose patalpose ir (ar) pritaikytose erdvėse“.
              Atsiradus poreikiui „nemiegoti“, bus išgirstas kiekvieno vaiko tėvų (globėjų) poreikis ir argumentai, bei ieškoma sprendimų, aptariant kiekvieno vaiko atvejį individualiai. 

  Išrašas iš ugdymo įstaigos ir tėvų  sutarties 2.1.8.papunkčio  „planuojant ugdymo įstaigoje vaikų dienos ritmą, 2 valandos skiriamos jų poilsiui, atsižvelgiant į vaikų amžių, sveikatos būklę, kitus individualius veiksnius, ugdymo organizavimo ypatumus, poreikius miegui / ne miegui. Klientas gali sutikti / nesutikti, kad mokytojas, atsižvelgdamas į individualius ugdytinio poreikius,  gali skirti kitą poilsio formą (jei vaikas neužmiega per 25 min, jam mokytojas skiria kitą ramią poilsio formą  (piešimas, spalvojimas, dėlionės, konstravimas ir kt.)

 TĖVŲ/GLOBĖJŲ  ŠVIETIMAS JONIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

REKOMENDACIJOS TĖVAMS IR GLOBĖJAMS DĖL VAIKŲ SAUGUMO INTERNETE

REKOMENDACIJOS TĖVAMS/GLOBĖJAMS „ KAIP PADĖTI ADAPTUOTIS VAIKŲ DARŽELYJE”

REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS DĖL SAUGUMO INTERNETE NUOTOLINIŲ MOKYMŲ METU

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IŠIMTINIAIS ATVEJAIS JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE KARANTINO AR EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU TVARKOS APRAŠAS.