Menu Close

Vykdomos programos ir projektai

 

Programa įsigalioja

nuo 2022-09-01

https://bit.ly/3dVB78g.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. RUGPJŪČIO 24 D. ĮSAKYMAS NR. V-1269 DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REKOMENDACIJOS

 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL PRITARIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS 2022 m

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS” IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „AUKIT AUKIT ĄŽUOLIUKAI” 2022 m

PROGRAMOS TIKSLAS

       Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, pozityvaus bendravimo, pasitikėjimo savimi, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis ir sveiko gyvenimo pradmenis.

 

MOKYKLŲ VADOVŲ , JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS PROGRAMA

 

PROGRAMOS TIKSLAS

             Suteikti galimybę mokytojams, mokytojų padėjėjams įgyti kompetencijų, reikalingų darbui su įvairių gebėjimų vaikais įtraukiojo ugdymo sąlygomis.

MOKYKLŲ VADOVŲ , JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS STRUKTŪRA

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOIUKAS” STEAM VEIKLOS PLANAS 2023 m.

  PLANO TIKSLAS

                    Didinti ugdytinių susidomėjimą gamtos mokslais, informacinėmis technologijomis ir matematika bei ugdytis kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas formuojant inovacijų kultūrą.

 

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 2024–2028 M. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA „SVEIKAS IR LAIMINGAS“

                                   SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI
         Tikslas – formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, telkti įstaigos bendruomenę, kurti visa  apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.
        Uždaviniai:
1. užtikrinti sveikatos stiprinimo veiklos Darželyje planavimo ir įgyvendinimo kokybę, įtraukiant Darželio bendruomenę į sprendimų sveikatos stiprinimo klausimais priėmimą;
2. kurti gerus Darželio bendruomenės narių tarpusavio santykius bei teigiamą mikroklimatą;
3. kurti saugią, sveiką, higienos reikalavimus atitinkančią ugdymo aplinką Darželyje, skatinančią fizinį aktyvumą;
4. plėtoti saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius;
5. didinti bendruomenės narių kompetenciją sveikatos stiprinimo ir ugdymo klausimais bei skatinti gerosios darbo patirties sklaidą įvairiomis informavimo priemonėmis.

 

 

Priešmokyklinėse grupėse vykdoma tarptautinė emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa

ZIPIO DRAUGAI”

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

Specialistų nuomone, programa „Zipio draugai“ yra išskirtinė kitų prevencinių programų tarpe.

 

Sveikas maistas - sveikas vaikas

 

    

                Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ dalyvauja Europos Sąjungos mokykloms skirtoje programoje, kuriai įgyvendinti teikiama Europos Sąjungos finansinė parama.   

                Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ ir „Pienas vaikams“.